Algemene voorwaarden

Algemene Betalings- en leveringsvoorwaarden van Next Stairs, onderdeel van Next Generation Group B.V.  

Statutair gevestigd te Almere, Josephine Bakerstraat 18, 1311 GA Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88370712

Artikel 1: DEFINITIES

Verkoper/opdrachtnemer:

degene die onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden voorbereid, ontwikkelt, aanneemt en uitvoert en roerende zaken  als hieronder vermeldt onder werkzaamheden verkoopt, en die materiaal legt en/of onderhoudt, hierna ook te noemen  Next Generation Group B.V..

Koper/opdrachtgever:

degene die met verkoper een koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst of onderhoudsovereenkomst sluit.

Vloer bedekkend materiaal:

parket en/of andere soortgelijke houten vloeren, laminaat- en kurkvloeren, alsmede alle overige soorten vloerbedekking.

Werkzaamheden:

het leggen, bewerken of onderhouden van vloeren.

Overeenkomst:

al naar gelang van toepassing is een in/verkoopovereenkomst, (onder)aannemingsovereenkomst,  onderhoudsovereenkomst, expertise- en taxatie opdracht of uitleveropdracht.  

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten betreffende alle  werkzaamheden en daarmee verband houdende materialen van de zijde van Mauve.  
 2. Next Generation Group B.V. zal deze algemene voorwaarden, alsmede de door haar gehanteerde prijslijst bij of voor de  totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever overhandigen. Onder overhandigen wordt ook verstaan  het meezenden van de algemene voorwaarden bij het uitbrengen van een offerte.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden van Next Generation Group B.V. zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk  schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Infinity  Hardwood Flooring de algemene voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk heeft geaccepteerd.  

Artikel 3: OFFERTES

 1. In de offerte zullen de uit te voeren werkzaamheden en de te leveren materialen zo uitvoerig mogelijk worden  omschreven. Door Next Generation Group B.V. op verzoek van opdrachtgever uitgebrachte offertes hebben een  geldigheidsduur van een maand na dagtekening en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.  Opgegeven (op)levertijden zijn slechts informatief.  
 2. Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel  door Next Generation Group B.V. gedane opmetingen.
 3. De opdrachtgever is verplicht Next Generation Group B.V. te informeren over feiten en of omstandigheden die de uitvoering van de  overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren, bestaande uit banen of  stroken, worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen,  tekeningen, opgaven van maten en gewichten, staten en modellen afkomstig van Next Generation Group B.V. zijn zo nauwkeurig  mogelijk.
 4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Next Generation Group B.V. of in haar  opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Mauve. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond  met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins  vermenigvuldigd.  
 5. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Infinity Hardwood  Flooring gedaan verzoek franco aan haar te worden teruggezonden.
 6. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Next Generation Group B.V. gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met  het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek zij de offerte uitbracht in rekening te brengen,  indien zij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 4: TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de opdrachtgever aan Next Generation Group B.V. te kennen geeft akkoord  te gaan met de schriftelijk uitgebrachte offerte en opdrachtgever het daartoe door Next Generation Group B.V. op te  maken document heeft ondertekend. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn bezwaren aan Next Generation Group B.V. kenbaar heeft gemaakt, wordt de offerte geacht de  overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. In de orderbevestiging die aan opdrachtgever wordt verzonden nadat de offerte is geaccepteerd, wordt het tijdstip  waarop de werkzaamheden en/of leveringen zullen plaatsvinden zo exact mogelijk bepaald.
 3. Aanvullingen en/of wijzigingen, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en  voorzover schriftelijk door Next Generation Group B.V. bevestigd.
 4. Afspraken met ondergeschikten, die geen procuratie (vertegenwoordigingsbevoegdheid) hebben, binden Infinity  Hardwood Flooring niet dan na en voor zover schriftelijk door haar bevestigd.

Artikel 5: PRIJZEN

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door Next Generation Group B.V. opgegeven prijzen in  Nederlandse valuta. Alle door Next Generation Group B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief lijm, voegenkit, impregneer,  grond- en top lak, was en excl. btw., tenzij dat op de offerte uitdrukkelijk is aangegeven.  
 2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig  gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij  aangegeven werkzaamheden en hoeveelheden.
 3. Wijziging van opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving en ook acceptatie van de opdracht, worden  uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Next Generation Group B.V. gerechtigd zijn om vanaf de totstandkoming der  overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden, kostenverhogingen die zich voordoen, zoals  verhoging van lonen, prijzen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede enige wijziging in  wisselkoersen, aan de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, door te berekenen.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging ten  opzichte van niet zakelijke afnemers geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie  maanden na het sluiten van de overeenkomst.  
 5. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de opdrachtgever. In dat geval heeft de  opdrachtgever de mogelijkheid om hetzij te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.  6. Het vermelde in artikel 5 lid 5 is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen,  showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.

Artikel 6: EXTRA KOSTEN

 1. Zodra aan de opdrachtgever is bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen  deze binnen 10 dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Next Generation Group B.V. het recht heeft  de opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen.
 2. Onder verwijzing naar artikel 15 lid 4 kunnen eventuele wachttijden (verletdagen) alsmede verhuiskosten, gemaakt  teneinde deze wachturen te beperken (o.a. transport van personeel, materiaal en gereedschap naar werk elders),  afzonderlijk in rekening worden gebracht indien door Next Generation Group B.V. niet op de afgesproken tijd en/of  plaats met de werkzaamheden kan worden aangevangen, of werkzaamheden niet continu kunnen worden uitgevoerd  ten gevolge van aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken (genoemd in de artikelen 12 en 15 van deze  voorwaarden), onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 3.  
 3. Voornoemde wachttijden en verhuiskosten worden berekend aan de hand van de door Next Generation Group B.V.  gehanteerde prijslijst, welke te samen met deze voorwaarden aan opdrachtgever is overhandigd, onder verwijzing naar  de prijs van een “Annulering per man per dag”.  
 4. Wanneer niet het tegendeel uit de desbetreffende overeenkomst blijkt, zijn bij de schuur- en reparatie orders, de reistijd  en de reis- en verblijfkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor overeengekomen tijd. Indien een opdracht moet  worden bespoedigd kunnen overwerk en/of eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. 6. De kosten van onder meer materiaal en arbeidsloon komen voor rekening van de opdrachtgever wanneer:  − de ondervloer vlak gemaakt moet worden en luiken of uitsparingen moeten worden gemaakt; − afgewerkte vloeren moeten worden afgedekt;

− ruimten moeten worden ontruimd, meubelen moeten worden versjouwd, bestaande vloerbedekking moet  worden verwijderd of opgenomen, materiaal en gereedschap naar andere verdiepingen moet worden  getransporteerd;

− nog andere werkzaamheden dan die welke tot de uitvoering van de overeenkomst behoren, welke door of  namens de opdrachtgever aan Next Generation Group B.V. gedurende de duur van het werk worden opgedragen; − legafval, zoals zaagsel, stof, lijmemmers etc. moeten worden afgevoerd;

− radiatoren, waar niet of nauwelijks onder gewerkt kan worden moeten worden verwijderd.  Next Generation Group B.V. zal de opdrachtgever hiervan steeds, zo mogelijk vooraf, in kennis stellen.

Artikel 7: WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever  aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of totstandkoming van de overeenkomst  kon worden gerekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene  omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid  bekend wordt in overleg met de andere partij. Next Generation Group B.V. wijst de opdrachtgever daarbij op de  financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minder werk verrekend

Artikel 8: UITBESTEDING VAN WERK

Next Generation Group B.V. is gerechtigd de overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan, of te laten verrichten  door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Next Generation Group B.V. een goede en/of  efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.  

Artikel 9: LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Indien is overeengekomen dat de vloer(en), de wand(en) en /of plafond(s) door Next Generation Group B.V. gelegd dan  wel bewerkt wordt, geeft Next Generation Group B.V. uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan  wanneer ( op welke dag ) zal worden aangevangen met de werkzaamheden.  
 2. Overeengekomen leveringstermijnen ter uitvoering van de overeenkomst worden door Next Generation Group B.V.  steeds bij benadering gegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdracht door Infinity  Hardwood Flooring is geaccepteerd en bovendien alle, naar het oordeel van Next Generation Group B.V. eventueel  benodigde gegevens, tekeningen en te verwerken materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. De  opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het  werk van Next Generation Group B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk  daarvan geen vertraging ondervindt. Bij niet tijdige levering door de opdrachtgever c.q. derden, is Infinity Hardwood  Flooring gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.  
 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever  verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Next Generation Group B.V. voortvloeiende schade en kosten door de  opdrachtgever te worden vergoed.
 4. Indien de termijnoverschrijding zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de  overeenkomst in stand laat, is deze gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan  Next Generation Group B.V. kennis geeft, onverminderd het recht van Next Generation Group B.V. om binnen 4 weken na  kennisgeving alsnog te presteren. Opdrachtgever kan vorderen dat Next Generation Group B.V. omgaand uitspraak doet  of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken. Indien Next Generation Group B.V. alsnog binnen deze nadere  termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.  
 5. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Next Generation Group B.V. als  opdrachtnemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook  genaamd.  
 6. Bij een overeenkomst met consumenten is Next Generation Group B.V. ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in  een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de  schade kan worden toegerekend en met inachtneming van de aansprakelijkheid van Next Generation Group B.V. zoals elders in deze  voorwaarden is geregeld.

Artikel 10: AFLEVERING VAN MATERIALEN

 1. Tenzij anders is overeengekomen wijst Next Generation Group B.V. de opdrachtgever er tijdig voor de op/aflevering op,  dat de opdrachtgever op straffe van vergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat: de plaats  waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; de plaats waar de op/aflevering moet  geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een  vlotte op/aflevering mogelijk te maken; ondervloeren droog en vlak zijn; ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en  vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld. De ondervloer dient in ieder geval in  de ruimste zin des woords in een zodanige staat te verkeren en van een zodanige constructie te zijn, dat van het werk  een goed resultaat verwacht kan worden. In de ruimte waarin gewerkt moet worden voldoende elektriciteit, licht,  verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.  
 2. Next Generation Group B.V. stelt de opdrachtgever (consument) ervan op de hoogte dat deze hem kennis moet geven van  bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de  overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen. Bij onjuiste of onvolledige informatie  door de consument zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening. Schade die ontstaat ten  gevolge van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen is voor risico en rekening van degene die het gebruikt, tenzij de schade hem  kan niet worden toegerekend.
 3. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.
 4. De levering van de bestelde materialen geschiedt vanuit het magazijn van Next Generation Group B.V. door ter  beschikkingstelling van die goederen aan de opdrachtgever, dan wel door overgave aldaar van de goederen aan de  betreffende vervoerder.
 5. De door Next Generation Group B.V. te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever,  behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander  uitsluitend ter beoordeling van Mauve. Bij niet franco leveringen worden de gemaakte vrachtkosten aan de  opdrachtgever in rekening gebracht. onverminderd het recht van Next Generation Group B.V. een niet franco zending te  weigeren.
 6. Zonder aantekening op de vrachtbrief of reçu worden de materialen geacht volledig en intact te zijn afgeleverd.  Artikel 11: ADRESWIJZIGING

Voor het toepassen van hetgeen in deze voorwaarden is vermeld mag Next Generation Group B.V. ervan uitgaan dat het in  de koopovereenkomst genoemde adres het juiste adres is, tenzij Next Generation Group B.V. een schriftelijke  verhuismededeling van opdrachtgever ontvangt. Indien opdrachtgever dit verzuimt, dan is opdrachtgever voor de gevolgen  van dit verzuim zelf aansprakelijk.

Artikel 12: VOORWAARDEN WAAROP VLOEREN WORDEN GELEGD EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN  VOORSCHRIFTEN BIJ GEBRUIK VAN PARKET/ VLOEREN ZONDER VLOERVERWARMING  

 1. Next Generation Group B.V. is niet verplicht eerder met de werkzaamheden te beginnen dan nadat haar is gebleken dat  de ondervloer in de ruimste zin des woords (dus inclusief balklagen, leidingen etc.) in een zodanige staat verkeert en  van een zodanige constructie is, dat van het werk een goed resultaat kan worden verwacht.
 2. De ondervloer waarop gelegd moet worden dient altijd vlak (bij voorkeur geheel waterpas), droog en blijvend hard zijn.  b. Oneffenheden moeten van tevoren geëgaliseerd worden, zwevende vloeren dienen te zijn voorzien van een droge  geventileerde kruipruimte of een deugdelijke vochtisolatie c.q. vochtwering.
 3. Een cement strijklaag mag maximaal 2 % vocht bevatten.
 4. De binnentemperatuur moet tijdens het leggen tussen de 15- en 20 graden Celsius zijn, terwijl de relatieve  luchtvochtigheid tijdens het leggen minimaal 55% en maximaal 65% moet zijn.
 5. Nadien mag genoemde luchtvochtigheid bij voorkeur nooit minder dan 50% en nooit meer dan 70% zijn. f. Zo nodig kan Next Generation Group B.V. de opdrachtgever hiervoor de nodige aanwijzingen geven en/of  meetapparatuur ter beschikking stellen. Opdrachtgever is gehouden deze aanwijzingen op te volgen en vrijwaart  Next Generation Group B.V. voor aanspraken van derden inzake schade aan vloeren ten gevolge van het niet voldoen  aan bovenstaande voorwaarden.

VOORSCHRIFTEN BIJ GEBRUIK VAN PARKET/ VLOEREN MET VLOERVERWARMING  

 1. Algemeen

Hout is en blijft een natuurproduct dat gevoelig is voor schommelingen in de luchtvochtigheid. Onder bepaalde  voorwaarden is het mogelijk een parketvloer te leggen op vloerverwarming. Voor Next Generation Group B.V. en de  parketteur is het van belang om vooraf te weten met welk systeem hij te maken heeft, zodat Next Generation Group B.V.  maatregelen kan treffen om problemen te voorkomen. Het is daarom uitermate belangrijk dat opdrachtgever aan  Next Generation Group B.V. bij het verstrekken van de opdracht en voorafgaand aan het uitbrengen de offerte de juiste  informatie verschaft aan Next Generation Group B.V. over het systeem, alsmede de aanvullende instructies van de  installateur van het vloerverwarmingssysteem. Na installatie van de parketvloer is het vanzelfsprekend dat de  opdrachtgever de voorschriften met betrekking tot het opstookprotocol, de afbouw procedure en de luchtvochtigheid  nauwkeurig opvolgt.

Maar zelfs als alle voorschriften nauwkeurig zijn nageleefd kan het voorkomen dat de vloer iets gaat ‘kieren’ (vooral in  het stookseizoen). Dit is normaal gedrag van een houten vloer. Bij een juiste luchtvochtigheid zal dit zich weer langzaam  herstellen. Hoe breder en dikker de delen, hoe groter de werking en dus hoe groter de naadvorming. 3. Houtsoorten

Niet alle houtsoorten zijn geschikt om op vloerverwarming te plaatsen. Houtsoorten als beuken, maple, essen, robijn of  jatoba worden sterk afgeraden. Eiken en diverse hardhoutsoorten kunnen, mits aan de voorschriften wordt voldaan,  prima in combinatie met vloerverwarming gebruikt worden.

 1. Systemen

Er bestaan verschillende vloerverwarmingssystemen, te onderscheiden in natte systemen (waarbij de waterleidingen op  de betonnen constructievloer liggen en zijn ingegoten in de werkvloer, de zogenaamde LTV), en droogbouwsystemen  (waarbij de leidingen los liggen). Deze warmwater-systemen kunnen als hoofdverwarming of bijverwarming worden  gebruikt.

Daarnaast bestaan er elektrische systemen, die meestal als bijverwarming functioneren.

 1. Risico’s

De minste problemen zullen ontstaan bij een systeem dat dient als bijverwarming.

Bij hoofdverwarming bestaan er twee belangrijke oorzaken die voor problemen kunnen zorgen: • De temperatuur

Vooral bij warmwatersystemen bestaat het risico dat het water in de leidingen zo hoog wordt opgestookt, dat er  onherstelbare schade aan de parketvloer ontstaat. We wijzen u er nadrukkelijk op om de maximale  werkvloer temperatuur van 28°C niet te overschrijden en de temperatuur aan het begin van het stookseizoen héél  langzaam op te voeren, en aan het einde van het stookseizoen weer héél langzaam af te bouwen.  • De luchtvochtigheid  

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: het is uitermate belangrijk dat de luchtvochtigheid op peil wordt  gehouden, tussen de 50% en 60%. In de praktijk betekent dit wellicht dat er in het vochtige seizoen een  luchtontvochtiger gebruikt moet worden en in het droge seizoen (stookseizoen) een luchtbevochtiger. Dit vergt  weliswaar een extra investering maar verlengt de levensduur van uw mooie parketvloer. Daarnaast zult u merken  dat een gezond klimaat in de woning veel prettiger aanvoelt.

 1. Instructies

Opstookprotocol vóór installatie van de parketvloer

Om het maximaal toelaatbare restvochtpercentage in de zandcement werkvloer te bereiken handelt u als volgt: ➢ De zandcement werkvloer dient minimaal 28 dagen oud te zijn;

➢ Watertemperatuur moet vanaf dag 1 met 5°C per 24 uur verhoogd worden;

➢ Dit aanhouden tot de maximale temperatuur van het vloerverwarmingssysteem is bereikt; ➢ Deze maximumtemperatuur 24 uur per centimeter werkvloerdikte aanhouden;

➢ Het afbouwen van de maximale watertemperatuur dient eveneens met 5°C per 24 uur te gebeuren; ➢ De totale opstookprocedure moet minstens 14 dagen in beslag nemen. Gedurende dit proces is het van groot belang  dat u de ruimte voortdurend goed ventileert;

➢ Na deze procedure komt de parketteur het restvochtpercentage van de zandcement werkvloer meten. Deze mag  maximaal tussen de 1,5 en 1,8% liggen. Is het percentage nog te hoog, dan dient de hele procedure nogmaals  uitgevoerd te worden en kan er dus niet begonnen worden met de legwerkzaamheden. Het is van belang dat u  aanwezig bent bij het inmeten. De waarden worden namelijk in een rapport vastgelegd en dienen door u ondertekend  te worden, om latere misverstanden te voorkomen.

Tijdens en direct na de legwerkzaamheden

➢ De oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag niet hoger zijn dan 15 tot 18°C. Deze temperatuur  vervolgens minimaal 5 dagen na het leggen aanhouden;

➢ Daarna kunt u de temperatuur langzaam opvoeren (1 à 2°C per dag).

In het gebruik

➢ De oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag maximaal 28°C bedragen (de leverancier van de  vloerverwarming moet u vertellen hoe u dit kunt bereiken). Wanneer deze waarde hoger wordt ontstaat onherstelbare  schade aan de parketvloer. De parketteur heeft de mogelijkheid in uw parketvloer zogenaamde ‘verklikkers’ in te  bouwen die de hoogst gemeten temperatuur onthouden;

➢ Luchtvochtigheid op peil houden (tussen 50% en 60%);

➢ Onderhoudsproducten bij voorkeur niet in het stookseizoen aanbrengen;

➢ Aan het begin van het stookseizoen de watertemperatuur zéér geleidelijk opvoeren en aan het einde van het  stookseizoen weer zéér geleidelijk afbouwen;

➢ Geen verschil in dag- en nachttemperatuur creëren om de parketvloer zo stabiel mogelijk te houden (dit heeft ook  nauwelijks effect op het energieverbruik);

➢ Bij voorkeur geen karpetten of andere kleden op de vloer plaatsen (dit zorgt plaatselijk voor meer warmteophoping).

 1. Strengere norm?

Mochten de instructies bij ofwel de leverancier van het houtproduct ofwel de leverancier van de vloerverwarming  anders zijn, houdt u zich dan altijd aan de meest strenge norm.

 1. Onder verwijzing naar artikel 6 (extra kosten) van deze voorwaarden kan Next Generation Group B.V. wachttijden  alsmede verhuiskosten in rekening brengen indien door Next Generation Group B.V. wordt geconstateerd dat de  ondervloer niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet en zij daardoor niet met haar werkzaamheden kan  aanvangen. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.  

Artikel 13: KLEUR, STRUCTUUR- EN CONSTRUCTIEAFWIJKINGEN

 1. In de koopovereenkomst wordt de (hout)soort, het dessin en de dikte van het vloer bedekkend materiaal vermeld.  Next Generation Group B.V. wijst erop dat hout een natuurproduct is, hetgeen in de structuur tot uitdrukking komt en  hetgeen tot gevolg kan hebben dat de structuur van de vloer bedekkende materialen van dezelfde soort onderling enigszins kunnen afwijken. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de  overeenkomst.
 2. De modellen, afbeeldingen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een  algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering  enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging  wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de overeenkomst, verplichten Infinity Hardwood  Flooring niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde  goederen te weigeren.
 3. Lichtinval kan een verkleuring van vloer bedekkend materiaal tot gevolg hebben. Door het gebruik van transparante  lakken wijzigt de kleur en de tekening van het materiaal ten opzichte van het onbewerkte materiaal.

Artikel 14: VERPLICHTINGEN VAN Next Generation Group B.V.  

 1. Next Generation Group B.V. is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te  voeren en de door of namens opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
 2. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Next Generation Group B.V. met ingang van het  tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Next Generation Group B.V. zich voor de aanvang van het  werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.  
 4. Next Generation Group B.V. is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de  opdrachtgever voorgeschreven constructies en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter  beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen, voor zover Next Generation Group B.V. deze kende  of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 5. Next Generation Group B.V. vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor  zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan grove schuld en ernstige nalatigheid van  Mauve, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

Artikel 15: VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Next Generation Group B.V. tijdig kan beschikken:
 2. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en  beschikkingen), zo nodig in overleg met de aannemer;
 3. over de woning of het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; c. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van vloer bedekkend en ander materiaal; d. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. e. de benodigde elektriciteit (220 V);
 4. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Eventuele (vertragings-) schade ten gevolge van stroomstoringen wordt aan opdrachtgever in rekening gebracht. 4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot  het werk van Next Generation Group B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk  daarvan geen vertraging ondervindt.  

Artikel 16: ONVOORZIENE COMPLICATIES

 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet Next Generation Group B.V. hiervan zo spoedig mogelijk  mededeling aan de opdrachtgever.
 2. Indien Next Generation Group B.V. de opdrachtgever niet kan bereiken, dient zij het werk te onderbreken, behalve  indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
 3. Eventuele extra kosten die Next Generation Group B.V. moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die  onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden  vergoed.  

Artikel 17: OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, waarop Infinity Hardwood  Flooring geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor hij niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen. Als  dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke  

blijven van de leveranciers, vorst, brand, diefstal, werkstakingen (ook in het eigen bedrijf), verstoring van  energievoorzieningen, verkeersstoornissen, maatregelen van de overheid, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of  beschadiging tijdens transport etc. In geval van overmacht is Next Generation Group B.V. verplicht de opdrachtgever  schriftelijk in te lichten, waarbij de reden van de overmacht dient te worden vermeld.

 1. Bij blijvende overmacht heeft Next Generation Group B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de  opdrachtgever schadevergoeding kan vorderen, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Infinity Hardwood  Flooring reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden, te vergoeden.
 2. Is er sprake van tijdelijke overmacht dan deelt Next Generation Group B.V. – indien mogelijk – mede wanneer aan die  overmacht situatie een einde komt.  
 3. Indien de overmachtsituatie voorzienbaar langer zal duren dan 30 dagen heeft de opdrachtgever de keuze om:  – akkoord te gaan met levering nadat de overmacht situatie voor Next Generation Group B.V. heeft opgehouden te  bestaan;

– de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever schadevergoeding kan vorderen.   De opdrachtgever is gehouden deze keuze binnen 8 dagen aan Next Generation Group B.V. kenbaar te maken, bij gebreke  waarvan de opdrachtgever wordt geacht te hebben gekozen voor levering nadat de overmacht situatie is geëindigd.  

 1. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende  wordt vertraagd, kan door Next Generation Group B.V. over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig  en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte, alsmede over de overige voor de gehele opdracht reeds gemaakte  kosten – een en ander te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake van in opdracht van de  opdrachtgever opgeslagen materialen – worden beschikt op de termijnen waarop zou zijn beschikt onmiddellijk na het  verstrijken van de voor gereedmaking van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd indien geen vertraging ware  opgetreden.  

Artikel 18: OPLEVERING

 1. Onmiddellijk na het gereedkomen van de aan Next Generation Group B.V. opgedragen werkzaamheden zal de oplevering  plaatsvinden. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien de opdrachtgever in aanwezigheid van Infinity  Hardwood Flooring heeft geconstateerd dat Next Generation Group B.V. aan haar verplichtingen uit de overeenkomst  heeft voldaan.  
 2. Materialen en andere zaken worden geacht te zijn opgeleverd op het moment waarop ze op bij opdrachtgever/op het  werk zijn afgeleverd.

Artikel 19: RISICO NA OPLEVERING

Na de oplevering is Next Generation Group B.V. niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens  indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Mauve, zijn leveranciers, zijn onderaannemer of zijn personeel  een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden, en Infinity  Hardwood Flooring van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

Artikel 20: ONDERHOUD VAN VLOEREN

 1. Een overeenkomst met Next Generation Group B.V. kan ook inhouden het reinigen, schuren, lakken of anderszins  bewerken van vloer bedekkend materiaal.
 2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de ruimte waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden, volledig  ontruimd en bezemschoon is.
 3. Indien vloeren door Next Generation Group B.V. moeten worden afgelakt, dient opdrachtgever nadat het lakken heeft  plaatsgevonden de ruimte absoluut niet te betreden, geen deuren of ramen te openen tot het moment dat de lak droog  en uitgehard is, welk moment door Next Generation Group B.V. wordt aangegeven. Opdrachtgever wordt erop gewezen  dat vloerlakken vluchtige bestanddelen kunnen bevatten, die zonder voldoende ventilatie de ademhaling kunnen  bemoeilijken.

Artikel 21: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden als volgt
 2. Bij nieuw geleverd vloer bedekkend materiaal:
 • 40 % bij het sluiten van de overeenkomst (bij opdracht),  
 • 50 % voor de levering van materiaal /bij aanvang werk
 • 10 % na oplevering werk  
 1. Bij schuren en opknappen van oude (bestaande vloeren):  
 • 50 % bij het sluiten van de overeenkomst (bij opdracht),
 • 50 % na oplevering werk  

Betaling van verrichte werkzaamheden en geleverde materialen dient te geschieden binnen de overeengekomen  termijn, doch uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.  

 1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden. Alleen die betalingen zijn geldig die op  de door Next Generation Group B.V. aangegeven wijze zijn verricht.
 2. Vanaf de vervaldatum is de zakelijke opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van de  maand. Vanaf de vervaldatum is de niet-zakelijke opdrachtgever (de consument) de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW  verschuldigd.  
 3. Kosten van retour wissels of kwitanties, protesten enzovoorts, komen ten laste van opdrachtgever, onverminderd de  verschuldigdheid van opdrachtgever tot betaling van gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten, welke door Infinity  Hardwood Flooring worden gemaakt om tot incasso van door opdrachtgever uit de overeenkomst verschuldigde  bedragen te geraken.
 4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient betaling plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. PSI  is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%.  De toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na bovengenoemde vervaldag.
 5. Opschorten betalingsverplichting. De opdrachtgever is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te hou den dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting  tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.  
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de opdrachtgever er aangeeft,  steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst  openstaan
 7. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever aan Next Generation Group B.V. verschuldigd alle kosten welke  deze maakt tot inning van de aan Next Generation Group B.V. verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn  rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de  bevoegdheid van Next Generation Group B.V. om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en  interesten, welke voor Next Generation Group B.V. voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of  ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst.  
 8. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en  afwikkelingskosten van deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend  conform artikel 6:96 BW.  

Artikel 22: ZEKERHEIDSTELLING

 1. Next Generation Group B.V. is te allen tijde gerechtigd vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst voldoende  zekerheid voor betaling te verlangen. Indien de opdrachtgever niet bereid of in staat is deze gevraagde zekerheid  binnen 8 dagen na het verzoek te verschaffen, dan kan Next Generation Group B.V. de overeenkomst ontbinden. De  opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel door hem geleden schade.
 2. Indien Next Generation Group B.V. voor of tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden duidelijke aanwijzingen  ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever, dan heeft zij het recht geen werkzaamheden  (meer) te verrichten en wordt de som voor hetgeen reeds is gepresteerd, onmiddellijk opeisbaar, tenzij tot genoegen  van Next Generation Group B.V. voldoende zekerheid wordt gesteld voor de juiste betaling van de aannemingssom.

Artikel 23: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

 1. De door Next Generation Group B.V. geleverde zaken blijven tot op het moment van volledige betaling van al haar  vorderingen en in geval in rekening-courant wordt geleverd, tot aan de vereffening van het eventueel ten laste van  opdrachtgever komende saldo, eigendom van Mauve, met dien verstande dat de opdrachtgever aansprakelijkheid en  risico voor het geleverde draagt vanaf het moment dat de zaken aan de opdrachtgever zijn geleverd dan wel vanaf het  moment dat de werkzaamheden zijn voltooid, als bedoeld in de artikelen 17 en 18.
 2. Indien Next Generation Group B.V. goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder  zich te houden totdat alle kosten die Next Generation Group B.V. heeft gemaakt ter uitvoering van enige  overeenkomst(en) met diezelfde opdrachtgever – ongeacht of deze overeenkomst(en) betrekking hebben op voormelde  of andere goederen van de opdrachtgever – geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die  kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
 3. Opdrachtgever is voor volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd de  geleverde zaken aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Niettemin zal de opdrachtgever  dergelijke zaken Voor het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken mocht hebben  verkregen, doch deze derde de verschuldigde koopsom nog niet mocht hebben voldaan, cedeert de opdrachtgever tot  meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichting bij deze zijn vordering op deze derde, welke overdracht door Infinity  Hardwood Flooring voor alsdan wordt aanvaard.
 4. Voor het geval de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Next Generation Group B.V. niet of niet tijdig nakomt,  verleent opdrachtgever Next Generation Group B.V. onherroepelijk machtiging om zonder ingebrekestelling of  gerechtelijke tussenkomst de door Next Generation Group B.V. geleverde zaken terug te nemen of indien deze aan  roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd te demonteren en terug te nemen.  

Artikel 24: OPSCHORTING

 1. Indien het uitgevoerde werk niet beantwoordt aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling  geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan  tot de tekortkoming.
 2. De opdrachtgever heeft geen recht zijn verplichtingen tot betaling op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was  met de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaald, is Next Generation Group B.V. gerechtigd het werk stil te leggen  tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand  om alsnog binnen 8 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in vorige zin bepaalde laat onverlet het recht  van Next Generation Group B.V. op vergoeding van schade, waaronder betaling van de wachttijden, kosten en  interesten.

Artikel 25: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet, is Next Generation Group B.V.  nimmer aansprakelijk voor schade aan het werk, welke het gevolg is van buitengewone omstandigheden (zoals brand of  ontploffing), tegen de schadelijke gevolgen waarvan Next Generation Group B.V. in verband met de aard van het werk  geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen  komen.
 2. Next Generation Group B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de  opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht, behoudens nalatigheid,  onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Mauve, haar personeel, onderaannemer of haar leveranciers.  
 3. Next Generation Group B.V. is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen als gevolg van aanwijzingen van  de opdrachtgever of derden voor zover deze aanwijzingen door opdrachtgever zijn voorgeschreven en afwijken van de  in de overeenkomst genoemde uitvoering.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door eventuele gebreken in of aan de door  hem ter beschikking gestelde materialen of hulpmiddelen.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk  komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het  werk voortvloeiende gevolgen.

Artikel 26: SCHADELOOSSTELLING

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeids- en/of onderaanneming overeenkomst  van personeel en onderaannemers van Next Generation Group B.V. met Next Generation Group B.V. respectievelijk  gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Next Generation Group B.V. en gedurende een  

periode van 1 jaar na beëindiging daarvan, personeel en onderaannemers van Next Generation Group B.V. in dienst te  nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten Next Generation Group B.V. om, in te schakelen  voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.  

 1. Indien zonder toestemming van Next Generation Group B.V. door de opdrachtgever een arbeidsverhouding of  aannemingsovereenkomst wordt aangegaan met de in lid 1 van dit artikel bedoelde werknemers of onderaannemers  van Mauve, dan verbeurt de opdrachtgever aan Next Generation Group B.V. een boete van € 5.000 per bedoelde  arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeids- en/of onderaanneming verhouding  heeft geduurd, respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 27: RECLAME  

 1. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken aan (op)geleverde werken en zaken is geen reclame mogelijk. 2. Eventuele reclames, zowel op levering van zaken als op uitgevoerde werkzaamheden/reparaties en factuurbedragen,  dienen binnen 8 dagen na de dag van aflevering van de goederen dan wel uitvoering van de werkzaamheden  respectievelijk na ontvangst van de facturen bij Next Generation Group B.V. schriftelijk te zijn ingediend onder  nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt  geacht het (op)geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
 2. Reclames op andere wijze dan wel aan tussenpersonen, vertegenwoordigers enz. gedaan of later tot Infinity Hardwood  Flooring gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen effect sorteren.  
 3. Bij tijdig ingediende reclame zal opdrachtgever Next Generation Group B.V. in de gelegenheid moeten stellen zijn  reclame op te nemen, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt. Indien de reclame door  Next Generation Group B.V. juist wordt bevonden, zal opdrachtgever haar de nodige tijd gunnen om de vereiste  voorzieningen te treffen, c.q. de geconstateerde gebreken op te heffen.
 4. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. 6. Klachten ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever  ten aanzien van andere werkzaamheden/leveranties niet op.
 5. Het recht van reclame vervalt, indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd  en/of de opdrachtgever Next Generation Group B.V. niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. Ook  tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat opdrachtgever of derden iets  aan het uitgevoerde werk heeft/hebben veranderd of gerepareerd behoudens in geval dat dit met voorkennis van  Next Generation Group B.V. is geschied en in noodgevallen ter beoordeling van Mauve, waarin opdrachtgever zich vooral  onmogelijk met Next Generation Group B.V. heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Next Generation Group B.V.  terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

Artikel 28: TOEREKENBARE TEKORTKOMING IN DE NAKOMING EN ONTBINDING

 1. Onder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de zijde van de opdrachtgever wordt verstaan ieder niet, niet  tijdig, of niet volledig voldoen door opdrachtgever aan enige verplichting die voor hem uit de met Infinity Hardwood  Flooring gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien vast komt te staan dat opdrachtgever aan een of meerdere  verplichtingen niet zal voldoen, zelfs al zijn deze op het moment waarop zulks vast komt te staan nog niet opeisbaar.
 2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever, alsmede in geval van  faillissement, surséance van betaling, stil legging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt de  opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Next Generation Group B.V. het recht de nakoming van  alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel  of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst  benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten en interessen. Hetgeen door  opdrachtgever aan Next Generation Group B.V. verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
 3. Onverminderd het recht van Next Generation Group B.V. om nakoming te vorderen, is zij gerechtigd, indien de  opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, de overeenkomst te ontbinden, waarbij Infinity Hardwood  Flooring het recht heeft aan opdrachtgever 30% van de overeengekomen prijs inclusief btw als schadevergoeding in  rekening te brengen.
 4. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe  gerechtigde. Alvorens de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Next Generation Group B.V. richt, zal  de laatste haar te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke dienen te stellen en haar een redelijke termijn dienen te  vergunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de  opdrachtgever nauwkeurig dient te vermelden.

Artikel 29: GARANTIE

 1. Next Generation Group B.V. aanvaardt voor de uitvoering van het werk geen verdere aansprakelijkheid en geeft geen  verdere garantie dan voorzover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.  
 2. Next Generation Group B.V. is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant  van de geleverde goederen aan haar verstrekte garantie.
 3. Toezeggingen van de fabrikant en/of importeur buiten de door hen gestelde garantiebepalingen binden Infinity  Hardwood Flooring op geen enkele wijze.
 4. Garantie wordt slechts verleend op goederen en werken die volledig aan Next Generation Group B.V. zijn betaald. 5. Onder verwijzing naar artikel 12 van deze voorwaarden wordt schade van of aan een vloer, welke is gelegd in een  ruimte waar de vochtigheidsgraad c.q. temperatuur niet aan de vereiste normen voldeed c.q. voldoet waardoor de  vloer kan uitzetten of krimpen, valt niet onder de garantie van Mauve.  
 5. Garantie op legwerk gaat niet verder dan het kosteloos herstellen van gebreken. Indien door de opdrachtgever  aanspraak op garantie wordt gemaakt, moet Next Generation Group B.V. door opdrachtgever in de gelegenheid worden  gesteld de gebreken te herstellen.  
 6. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Next Generation Group B.V. in rekening worden gebracht. Artikel 30: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID
 7. Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden dan wel enig beding in een tussen opdrachtgever en  Next Generation Group B.V. gesloten overeenkomst nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, dan laat dat de  werking van de overige artikelen c.q. overige deel van de overeenkomst onverlet.
 8. Partijen streven er dan naar om voor het nietige c.q. vernietigde artikel c.q. deel van de overeenkomst een regeling in  de plaats te stellen die de bedoeling die partijen met hun overeenkomst hadden, het dichtst benadert.

Artikel 31: GESCHILLEN  

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op alle nadere  overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van  toepassing.
 2. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 1. Geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van  alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen

Artikel 32: DEPOT  

Deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Gooi-,  Eem- en Flevoland onder nummer 75704706.  

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van  de overeenkomst. Deze versie is opgemaakt te Almere, 16 november 2022.

Logo Next Stairs wit

Traprenovatie was nog nooit zo gemakkelijk. Geen gedoe of lange wachttijden – wij renoveren uw trap in één dag!

NextStairs Traprenovatie © 2023 Alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling door SalDigital.